Volume 7, Issue 1, January 2007

Table of Contents

Articles

G. Ulrich-Merzenich, H. Zeitler, D. Jobst, D. Panek, H. Vetter, H. Wagner

DOI: 10.18311/jnr/2007/189, Pagination: 1-18
   Full-Text PDF Abstract Views: 130 | Pdf Views: 219
J. K. Patel, P. Y. Patel

DOI: 10.18311/jnr/2007/190, Pagination: 19-30
   Full-Text PDF Abstract Views: 150 | Pdf Views: 244
S. K. Panda, S. C. Si, S. P. Bhatnagar

DOI: 10.18311/jnr/2007/191, Pagination: 31-36
   Full-Text PDF Abstract Views: 179 | Pdf Views: 16
M. N. Somchit, S. Siti Rahmah, A. Zuraini, A. Ahmad Bustamam, Z. A. Zakaria, M. N. Somchit, L. Shamsuddin

DOI: 10.18311/jnr/2007/192, Pagination: 37-42
   Full-Text PDF Abstract Views: 255 | Pdf Views: 263
P. Pavana, S. Manoharan, S. Sethupathy

DOI: 10.18311/jnr/2007/193, Pagination: 43-49
   Full-Text PDF Abstract Views: 140 | Pdf Views: 123
Rina H. Gokani, Nayana S. Kapadia, M. B. Shah

DOI: 10.18311/jnr/2007/194, Pagination: 50-57
   Full-Text PDF Abstract Views: 172 | Pdf Views: 155
R. K. Goel, R. N. Maiti, T. Prabha, M. Mohan Kumar, Om Prakash, G. Singh

DOI: 10.18311/jnr/2007/195, Pagination: 58-65
   Full-Text PDF Abstract Views: 144 | Pdf Views: 81
G. Kumar, G. Sharmila Banu, R. Maheswaran, S. Rema, M. Rajasekara Pandian, A. G. Murugesan

DOI: 10.18311/jnr/2007/196, Pagination: 66-71
   Full-Text PDF Abstract Views: 141 | Pdf Views: 216
Paul A. Nwafor, Hajja Gana Hamza

DOI: 10.18311/jnr/2007/197, Pagination: 72-79
   Full-Text PDF Abstract Views: 96 | Pdf Views: 70
K. Jeyaprakash, P. Chinnaswamy

DOI: 10.18311/jnr/2007/198, Pagination: 80-85
   Full-Text PDF Abstract Views: 128 | Pdf Views: 61
Rakesh Chaudhary, R. S. Gupta, J. B. S. Kachhaw, Dharmendra Singh, S. K. Verma

DOI: 10.18311/jnr/2007/199, Pagination: 86-93
   Full-Text PDF Abstract Views: 187 | Pdf Views: 229
Papiya Bigoniya, A. C. Rana

DOI: 10.18311/jnr/2007/200, Pagination: 94-101
   Full-Text PDF Abstract Views: 193 | Pdf Views: 294
M. S. Ganachari, Shiv Kumar, K. R. Alagawadi

DOI: 10.18311/jnr/2007/201, Pagination: 102-108
   Full-Text PDF Abstract Views: 169 | Pdf Views: 130
Attia H. Atta, Nawal H. Mohamed, Soad M. Nasr, Samar M. Mouneir

DOI: 10.18311/jnr/2007/202, Pagination: 109-119
   Full-Text PDF Abstract Views: 188 | Pdf Views: 132
H. Shivakumar, T. Prakash, R. Nagendra Rao, B. H. M. Jayakumar Swamy, A. N. Nagappa

DOI: 10.18311/jnr/2007/203, Pagination: 120-124
   Full-Text PDF Abstract Views: 192 | Pdf Views: 204
M. C. Joshi, M. Mohan Kumar, T. Prabha, M. Dorababu, R. K. Goel

DOI: 10.18311/jnr/2007/204, Pagination: 125-131
   Full-Text PDF Abstract Views: 137 | Pdf Views: 186
A. Bose, S. Mondal, J. K. Gupta, T. Ghosh, S. Si, D. Debbhuti

DOI: 10.18311/jnr/2007/205, Pagination: 132-134
   Full-Text PDF Abstract Views: 428 | Pdf Views: 132
Sheetal Anandjiwala, Milind S. Bagul, H. Srinivasa, Jyoti Kalola, M. Rajani

DOI: 10.18311/jnr/2007/206, Pagination: 135-141
   Full-Text PDF Abstract Views: 250 | Pdf Views: 286
B. Andallu, V. Ramya

DOI: 10.18311/jnr/2007/207, Pagination: 142-149
   Full-Text PDF Abstract Views: 473 | Pdf Views: 169
H. M. Suresh, B. C. Hatapakki, S. I. Shivakumar, C. S. Hallikeri, B. M. Swamy, V. K. Chandur

DOI: 10.18311/jnr/2007/208, Pagination: 150-154
   Full-Text PDF Abstract Views: 239 | Pdf Views: 161
B. Natarajan, A. Muralidharan, R. Satish, R. Dhananjayan

DOI: 10.18311/jnr/2007/209, Pagination: 160-165
   Full-Text PDF Abstract Views: 173 | Pdf Views: 154
S. B. Kasture, V. S. Kasture, A. J. Joshua, A. Damodaran, A. Amit

DOI: 10.18311/jnr/2007/210, Pagination: 166-173
   Full-Text PDF Abstract Views: 242 | Pdf Views: 273
S. Nikhil, S. Sudha, B. Aruna, R. Amarjeeth, S. Guido, A. Amit

DOI: 10.18311/jnr/2007/211, Pagination: 174-182
   Full-Text PDF Abstract Views: 147 | Pdf Views: 202