Volume 87, Issue 1-2, January-June 2020

Table of Contents

Articles

Dipak Ravindra Bonde, Jayprakash Ninu Chaudhari

DOI: 10.18311/jims/2020/24429, Pagination: 1-8
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 247
Aparna Chaturvedi, Prakriti Rai

DOI: 10.18311/jims/2020/22695, Pagination: 9-21
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 276
A. A. Das, S. K. Paikray, T Pradhan, H. Dutta

DOI: 10.18311/jims/2020/22506, Pagination: 22–36
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 97
Sanjib Kumar Datta, Banani Dutta, Nityagopal Biswas

DOI: 10.18311/jims/2020/24428, Pagination: 37–55
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 112
Neha Gupta, J. P. Jaiswal

DOI: 10.18311/jims/2020/23248, Pagination: 56–69
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 37
Ranjan Kumar Jana, Bhumika Maheshwari, Ajay Kumar Shukla

DOI: 10.18311/jims/2020/24874, Pagination: 70–82
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 151
Husnul Khotimah, Yeni Susanti

DOI: 10.18311/jims/2020/24427, Pagination: 83–95
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 90
C.P. Anil Kumar

DOI: 10.18311/jims/2020/24873, Pagination: 96–113
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 100
Ghanshyam Singh Rathore, Tripti Mittal

DOI: 10.18311/jims/2020/21297, Pagination: 114–130
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 168
S. G. Rayaguru, G. K. Panda, R. K. Davala

DOI: 10.18311/jims/2020/24872, Pagination: 131–136
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 35