Volume 5, Issue 2, June 2005

Table of Contents

Articles

S. Ganapaty, K. N. Vidyadhar

DOI: 10.18311/jnr/2005/391, Pagination: 75-95
   Full-Text PDF Abstract Views: 378 | Pdf Views: 179
Ajita M. Abeysekera, T. M. S. G. Tennakoon, Tuley De Silva

DOI: 10.18311/jnr/2005/392, Pagination: 96-101
   Full-Text PDF Abstract Views: 156 | Pdf Views: 172
T. Devaki, K. S. Shivashangari, V. Ravikumar, P. Govindaraju

DOI: 10.18311/jnr/2005/393, Pagination: 102-107
   Full-Text PDF Abstract Views: 120 | Pdf Views: 137
Nayana S. Kapadia, Niyati S. Acharya, B. N. Suhagia, M. B. Shah

DOI: 10.18311/jnr/2005/394, Pagination: 108-114
   Full-Text PDF Abstract Views: 177 | Pdf Views: 27
M. B. Shankar, J. R. Parikh, M. Geetha, R. S. Mehta, A. K. Saluja

DOI: 10.18311/jnr/2005/395, Pagination: 115-120
   Full-Text PDF Abstract Views: 154 | Pdf Views: 12
M. Geetha, M. B. Shankar, R. S. Mehta, A. K. Saluja

DOI: 10.18311/jnr/2005/396, Pagination: 121-125
   Full-Text PDF Abstract Views: 250 | Pdf Views: 172
Salma Khanam, Kshama Devi

DOI: 10.18311/jnr/2005/397, Pagination: 126-131
   Full-Text PDF Abstract Views: 150 | Pdf Views: 234
B. C. Hatapakki, H. M. Suresh, Vijayashree Bhoomannavar, S. I. Shivkumar

DOI: 10.18311/jnr/2005/398, Pagination: 132-136
   Full-Text PDF Abstract Views: 309 | Pdf Views: 167
Tanveer Naved, Javed Inam Siddiqui, S. H. Ansari, Anis A. Ansari, Hayat M. Mukhtar

DOI: 10.18311/jnr/2005/399, Pagination: 137-140
   Full-Text PDF Abstract Views: 150 | Pdf Views: 264
S. Umukoro, R. B. Ashorobi

DOI: 10.18311/jnr/2005/400, Pagination: 141-146
   Full-Text PDF Abstract Views: 118 | Pdf Views: 143
R. L. S. Sikarwar, Vivek Kumar

DOI: 10.18311/jnr/2005/401, Pagination: 147-152
   Full-Text PDF Abstract Views: 152 | Pdf Views: 270
Rajiv Rai, Vijendra Nath

DOI: 10.18311/jnr/2005/402, Pagination: 153-159
   Full-Text PDF Abstract Views: 179 | Pdf Views: 113
Z. A. Bhat, S. H. Ansari, Hayat M. Mukhtar, Tanveer Naved, N. A. Khan, I. A. Chashoo

DOI: 10.18311/jnr/2005/403, Pagination: 160-164
   Full-Text PDF Abstract Views: 145 | Pdf Views: 148
Rosa Martha Perez Gutierrez

DOI: 10.18311/jnr/2005/404, Pagination: 165-169
   Full-Text PDF Abstract Views: 151 | Pdf Views: 193
A. Sabitha Rani, U. Suryanarayana Murty

DOI: 10.18311/jnr/2005/405, Pagination: 170-171
   Full-Text PDF Abstract Views: 129 | Pdf Views: 87