(1)
Prathyusha, S.; Velraj, M. Phytochemical Analysis by HR-LCMS and <i>In vitro</i> Anti-Diabetic Potential of <i>Michelia champaca</I> Bark. JNR 2022, 22, 432-439.