Volume 89, Issue 1-2, January-June 2022

Table of Contents

Articles

Yogesh J. Bagul, Satish K. Panchal

DOI: 10.18311/jims/2022/20737, Pagination: 01–07
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 231
Savita Bhatnagar

DOI: 10.18311/jims/2022/29294, Pagination: 08–18
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 156
Mohammad Reza Darafsheh, Reza Kahkeshani

DOI: 10.18311/jims/2022/23538, Pagination: 19–31
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 121
Radha Madhavi Duggaraju, Lipika Mazumdar

DOI: 10.18311/jims/2022/29295, Pagination: 32–43
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 295
Renukadevi S. Dyavanal, Madhura M. Mathai, Ashwini M. Hattikal

DOI: 10.18311/jims/2022/29306, Pagination: 44–57
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 184
Prasenjit Ghosh, T. K. Samanta

DOI: 10.18311/jims/2022/29307, Pagination: 58–71
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 198
Kunal Julal Ingale, Hemant Premraj Bendale, Dipak Ravindra Bonde, Jayprakash Ninu Chaudhari

DOI: 10.18311/jims/2022/29309, Pagination: 72–83
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 48
Bruno De Malafosse

DOI: 10.18311/jims/2022/29308, Pagination: 84–99
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 260
Ankit Pal, R. K. Jana, A. K. Shukla

DOI: 10.18311/jims/2022/29310, Pagination: 100–116
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 52
Ruchi Patel, Saurabh Porwal

DOI: 10.18311/jims/2022/24179, Pagination: 117–133
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 297
Ashish Pathak, Prabhat Yadav, M. M. Dixit

DOI: 10.18311/jims/2022/29311, Pagination: 134–144
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 148
S. G. Rayaguru, G. K. Panda

DOI: 10.18311/jims/2022/22177, Pagination: 145–166
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 197
S. Sharma, M. Rana

DOI: 10.18311/jims/2022/29312, Pagination: 167–171
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 234
Smita Sonker, Rozy Jindal

DOI: 10.18311/jims/2022/29313, Pagination: 172–181
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 117
Sarita Thakar, Pratiksha Demanna

DOI: 10.18311/jims/2022/26181, Pagination: 182–197
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 222