Volume 14, Issue 1, 2000

Table of Contents

Articles

P. J. Edward George

DOI: 10.18311/jbc/2000/4016, Pagination: 1-3
   Full-Text PDF Abstract Views: 34 | Pdf Views: 199
G. Srinivasan, P. C. Sundara Babu

DOI: 10.18311/jbc/2000/4017, Pagination: 5-7
   Full-Text PDF Abstract Views: 57 | Pdf Views: 33
R. Rangeshwaran, R. D. Prasad

DOI: 10.18311/jbc/2000/4018, Pagination: 9-15
   Full-Text PDF Abstract Views: 74 | Pdf Views: 202
I. M. Sharma, S. S. Bhardwaj

DOI: 10.18311/jbc/2000/4019, Pagination: 17-23
   Full-Text PDF Abstract Views: 43 | Pdf Views: 88
K. N. Anith, T. P. Manomohandas, M. Jayarajan, K. Vasanthakumar, K. C. Aipe

DOI: 10.18311/jbc/2000/4020, Pagination: 25-29
   Full-Text PDF Abstract Views: 35 | Pdf Views: 185
N. Mathivanan, K. Srinivasan, S. Chelliah

DOI: 10.18311/jbc/2000/4021, Pagination: 31-34
   Full-Text PDF Abstract Views: 34 | Pdf Views: 260
D. P. Singh, S. Nagarajan, L. B. Goel, D. Singh, J. Kumar, D. V. Singh, Amerika Singh, K. D. Srivastava, R. Aggarwal, M. S. Beniwal, A. N. Tewari, K. P. Singh, A. S. Grewal

DOI: 10.18311/jbc/2000/4022, Pagination: 35-38
   Full-Text PDF Abstract Views: 72 | Pdf Views: 102
C. Sankaranarayanan, S. S. Hussaini, P. SreeramaFumar, R. Rangeshwaran

DOI: 10.18311/jbc/2000/4023, Pagination: 39-43
Abstract Views: 53 | Pdf Views: 102
J. Poorani

DOI: 10.18311/jbc/2000/4024, Pagination: 45-47
   Full-Text PDF Abstract Views: 47 | Pdf Views: 81
Sunil Joshi, P. Sreerama Kumar, S. P. Singh

DOI: 10.18311/jbc/2000/4025, Pagination: 49-50
   Full-Text PDF Abstract Views: 59 | Pdf Views: 32
S. Kaur, K. S. Brar, B. S. Sekhon, N. Joshi, M. Shenhmar, J. Singh

DOI: 10.18311/jbc/2000/4026, Pagination: 51-54
Abstract Views: 55 | Pdf Views: 32
S. Ramani

DOI: 10.18311/jbc/2000/4027, Pagination: 55-60
   Full-Text PDF Abstract Views: 87 | Pdf Views: 87
D. Manimaran, S. Manikavasagam

DOI: 10.18311/jbc/2000/4028, Pagination: 61-62
   Full-Text PDF Abstract Views: 33 | Pdf Views: 191
S. Easwaramoorthy, N. K. Kurup, G. Santhalakshmi, M. Shanmugasundaram

DOI: 10.18311/jbc/2000/4029, Pagination: 63-65
   Full-Text PDF Abstract Views: 57 | Pdf Views: 138
P. Datta, B. C. Das, D. K. Hazarika

DOI: 10.18311/jbc/2000/4030, Pagination: 67-69
   Full-Text PDF Abstract Views: 48 | Pdf Views: 18