Volume 24, Issue 3, September, 2010

Table of Contents

Research Articles

H. Nagaraja, Prashanth Mohanraj

DOI: 10.18311/jbc/2010/3634, Pagination: 203-209
   Full-Text PDF Abstract Views: 74 | Pdf Views: 116
T. Seenivasagan, A. V. Navarajan Paul

DOI: 10.18311/jbc/2010/3636, Pagination: 210-217
   Full-Text PDF Abstract Views: 53 | Pdf Views: 229
M. Sharmila, P. Bijaya, T. K. Singh, B. K. Agarwala

DOI: 10.18311/jbc/2010/3638, Pagination: 218-221
   Full-Text PDF Abstract Views: 54 | Pdf Views: 169
Akhtar Ali Khan

DOI: 10.18311/jbc/2010/3640, Pagination: 222-226
   Full-Text PDF Abstract Views: 38 | Pdf Views: 226
Sudhida Gautam, R. Maruthadurai, R. D. Gautam

DOI: 10.18311/jbc/2010/3642, Pagination: 227-230
   Full-Text PDF Abstract Views: 69 | Pdf Views: 223
D. R. Mallikarjuna, R. K. Patil, Y. H. Sujay, G. K. Ramegowda

DOI: 10.18311/jbc/2010/3644, Pagination: 231-237
   Full-Text PDF Abstract Views: 70 | Pdf Views: 296
P. Rajanikanth, G. V. Subbaratnam, S. J. Rahaman

DOI: 10.18311/jbc/2010/3646, Pagination: 238-243
   Full-Text PDF Abstract Views: 60 | Pdf Views: 232
V. Lakshmi Jhansi, N. V. Krishnaiah, G. R. Katti

DOI: 10.18311/jbc/2010/3648, Pagination: 244-252
   Full-Text PDF Abstract Views: 43 | Pdf Views: 36
Jahnabi Bora, B. C. Das, K. Borkakoty, P. K. Dutta

DOI: 10.18311/jbc/2010/3650, Pagination: 253-256
   Full-Text PDF Abstract Views: 41 | Pdf Views: 297
M. Ashraf, G. H. Dar, Z. A. Bhat

DOI: 10.18311/jbc/2010/3652, Pagination: 257-262
   Full-Text PDF Abstract Views: 42 | Pdf Views: 122
S. K. Pan, Amrita Das

DOI: 10.18311/jbc/2010/3654, Pagination: 263-267
   Full-Text PDF Abstract Views: 36 | Pdf Views: 162

Research Notes

K. R. Lyla, S. Pathummal Beevi, M. Philip Babu, S. K. Jalali

DOI: 10.18311/jbc/2010/3656, Pagination: 268-270
   Full-Text PDF Abstract Views: 60 | Pdf Views: 31
Roshmi Borah, S. K. Dutta

DOI: 10.18311/jbc/2010/3658, Pagination: 271-273
   Full-Text PDF Abstract Views: 37 | Pdf Views: 42
P. N. Ganga Visalakshy, M. Mani, A. Krishnamoorthy, K. Gopalakrishna Pillai

DOI: 10.18311/jbc/2010/3659, Pagination: 274-275
   Full-Text PDF Abstract Views: 82 | Pdf Views: 105
Ajit Kumar Singh, R. Banwasi, A. Jangre

DOI: 10.18311/jbc/2010/3660, Pagination: 276-278
   Full-Text PDF Abstract Views: 39 | Pdf Views: 241
Dipendra Singha, Baby Singha, B. K. Dutta

DOI: 10.18311/jbc/2010/3661, Pagination: 279-281
   Full-Text PDF Abstract Views: 48 | Pdf Views: 70
C. J. Nethravathi, P. S. Hugar

DOI: 10.18311/jbc/2010/3662, Pagination: 282-284
   Full-Text PDF Abstract Views: 36 | Pdf Views: 252
M. Prabhakar, Y. G. Prasad, B. Venkateswarlu

DOI: 10.18311/jbc/2010/3663, Pagination: 285-287
   Full-Text PDF Abstract Views: 32 | Pdf Views: 134
Bikash Ranjan Ray, Mrinal Kanti Dasgupta

DOI: 10.18311/jbc/2010/3664, Pagination: 288-290
   Full-Text PDF Abstract Views: 41 | Pdf Views: 224

Review Articles

Sunil Joshi, R. J. Rabindra, T. P. Rajendran

DOI: 10.18311/jbc/2010/3665, Pagination: 185-202
   Full-Text PDF Abstract Views: 54 | Pdf Views: 111

BioControl News

D. S. Pokharkar, R. V. Nakat, N. D. Tamboli, A. S. Dhane, S. S. Jadhav, A. G. Chandele, R. J. Rabindra

DOI: 10.18311/jbc/2010/3666, Pagination: 291
   Full-Text PDF Abstract Views: 55 | Pdf Views: 197