M.V.P. Samaj's College of Pharmacy

.

Department of Pharmacognosy, Department of Pharmacology, Natural Product Laboratory

Ambavade, Shirishkumar D.
Belapurkar, H.
Brahmankar, S. P.
Chauhan, V. B.
Gawale, N. S.
Iyer, M.
Kasture, S. B.
Kasture, V. S.
Pal, S. C.
Sadekar, S. S.
Salve, B. U.
Sherikar, O.
Shirole, R. L.
Une, H. D.

Department of Pharmacology

Bhangale, S. P.
Dwivedi, S.
Kawale, L. A.
Nade, V. S.
Wale, Y. B.

1 - 19 of 19 Items