Qin, Zuoya, Hunan Provincial Coal Science Research Institute, Changsha 410 004, China