Xiao-Hua, Yang, School of Highway, Chang’an University, Xi’an 710064, Shaanxi, China