Ying, Wang, School of Electronics and Information Engineering, Tianjin University, Tianjin, China