Yin, Qilei, College of Construction Engineering, Jilin University, Changchun 130026, China