Volume 6, Issue 1, January 2017

Table of Contents

Editorial

Amitabh M. Jerath, Ravinder Singh

DOI: 10.18311/ijmds/2017/18787, Pagination: 1350-1351
   Full-Text PDF Abstract Views: 139 | Pdf Views: 206

Original Article

Agnihotri G, Sharma R

DOI: 10.18311/ijmds/2017/18788, Pagination: 1352-1356
   Full-Text PDF Abstract Views: 116 | Pdf Views: 293
Naidu CDM, Vardhan A, Bankar MA, Sharma S, Raghuvanshi VS, Reddy S

DOI: 10.18311/ijmds/2017/18789, Pagination: 1357-1361
   Full-Text PDF Abstract Views: 143 | Pdf Views: 286
Purbasha Ghosh, Rabindra Nath Misra, Retina Paul

DOI: 10.18311/ijmds/2017/18790, Pagination: 1362-1366
   Full-Text PDF Abstract Views: 150 | Pdf Views: 87
Nishith M. Paul Ekka, Shital Malua, Pankaj Bodra

DOI: 10.18311/ijmds/2017/18791, Pagination: 1367-1370
   Full-Text PDF Abstract Views: 172 | Pdf Views: 278
Robina Makker, Amit Bhardwaj, Arwinder Pal Singh, Asha Anand

DOI: 10.18311/ijmds/2017/18792, Pagination: 1371-1375
   Full-Text PDF Abstract Views: 163 | Pdf Views: 47
C. Stalinraja, D. Gopi krishna, J. Badhrinath, Panda Abhigna

DOI: 10.18311/ijmds/2017/18793, Pagination: 1376-1381
   Full-Text PDF Abstract Views: 146 | Pdf Views: 237
Shiveta Bansal, Aman Bansal

DOI: 10.18311/ijmds/2017/18794, Pagination: 1382-1385
   Full-Text PDF Abstract Views: 158 | Pdf Views: 189
Kamran Bokhari Syed

DOI: 10.18311/ijmds/2017/18795, Pagination: 1386-1391
   Full-Text PDF Abstract Views: 309 | Pdf Views: 260
Jatinder Singh, Vaneeta Bhardwar, Dinesh Chirla

DOI: 10.18311/ijmds/2017/18796, Pagination: 1392-1397
   Full-Text PDF Abstract Views: 166 | Pdf Views: 179
R. Raja, H. Ravindranath Rai, J. N. Sridharamurthy, B. Madhouraj, R. Balaji, Vijayalakshmi Raja, Somasundaram

DOI: 10.18311/ijmds/2017/18797, Pagination: 1398-1406
   Full-Text PDF Abstract Views: 186 | Pdf Views: 151
Amita Mahajan, Shally Magon

DOI: 10.18311/ijmds/2017/18798, Pagination: 1407-1412
   Full-Text PDF Abstract Views: 194 | Pdf Views: 289
Amarbir Kaur, Anshu Sharma, Mahesh Sharma

DOI: 10.18311/ijmds/2017/18799, Pagination: 1413-1416
   Full-Text PDF Abstract Views: 139 | Pdf Views: 297
Mrigendra Kumar Rai, Vinod Kumar

DOI: 10.18311/ijmds/2017/18800, Pagination: 1417-1420
   Full-Text PDF Abstract Views: 128 | Pdf Views: 211

Case Report

N. G. Taruni, K. Romeo Singh, Dwijiraj Sharma, Amrita Mangar, Ahammed Shaheem, Gayatri

DOI: 10.18311/ijmds/2017/18801, Pagination: 1421-1425
   Full-Text PDF Abstract Views: 128 | Pdf Views: 41
S. Bhagyabati Devi, Keisham Jaya Chanu, Ksh Birendra Singh

DOI: 10.18311/ijmds/2017/18802, Pagination: 1426- 1429
   Full-Text PDF Abstract Views: 143 | Pdf Views: 100
Tsvetan Borisov Tsvetanov, Nicola Stamenov

DOI: 10.18311/ijmds/2017/18803, Pagination: 1430-1432
   Full-Text PDF Abstract Views: 126 | Pdf Views: 201

Research Articles

Vijay Kumar Sehgal, Supratik Das, Anand Vardhan

DOI: 10.18311/ijmds/2017/18804, Pagination: 1433-1437
   Full-Text PDF Abstract Views: 306 | Pdf Views: 294
Sommya Kumari

DOI: 10.18311/ijmds/2017/18805, Pagination: 1438-1443
   Full-Text PDF Abstract Views: 127 | Pdf Views: 60
Tsvetan Borisov Tsvetanov

DOI: 10.18311/ijmds/2017/18806, Pagination: 1444- 1448
   Full-Text PDF Abstract Views: 203 | Pdf Views: 28

Educational Forum

Supratik Das, Vijay Kumar Sehgal

DOI: 10.18311/ijmds/2017/18807, Pagination: 1449-1453
   Full-Text PDF Abstract Views: 138 | Pdf Views: 160