Volume 2, Issue 1, 2010

Table of Contents

Editorial

A. Annapurna
Pagination: 1-1
   Full-Text PDF Abstract Views: 74 | Pdf Views: 155

Research Articles

Neela M. Bhatia, M. S. Bhatia, P. B. Choudhari, K. B. Ingale
Pagination: 2-14
   Full-Text PDF Abstract Views: 97 | Pdf Views: 125
T. Ramanji Reddy, P. Ravi, B. V. R. Krishna, D. Padmavathi, Ch. Ajay Babu
Pagination: 15-22
   Full-Text PDF Abstract Views: 122 | Pdf Views: 22
M. Chinna Eswaraiah, T. Satyanarayana
Pagination: 23-31
   Full-Text PDF Abstract Views: 220 | Pdf Views: 13
Ranabir Chanda, Amitava Ghosh, Santonu Biswas, Santanu Roy Chowdhury
Pagination: 32-45
   Full-Text PDF Abstract Views: 100 | Pdf Views: 226
S. K. Uma Devi, R. Thiruganesh, S. Suresh
Pagination: 46-65
   Full-Text PDF Abstract Views: 203 | Pdf Views: 250
M. Srinu, G. V. Phani Bhushan, Feleke Moges, J. Srilakshmi, G. Sankar, T. Prabhakar, K. Lakshminarayana
Pagination: 66-74
   Full-Text PDF Abstract Views: 150 | Pdf Views: 78
Bhupendra G. Prajapati, Niklesh Patel, Hitesh K. Patel
Pagination: 75-83
   Full-Text PDF Abstract Views: 135 | Pdf Views: 233
R. Siva Kumar, P. Senthil Kumaran, P. Kumar Nallasivan, W. D. Sam Solomon, R. Venkatnarayanan
Pagination: 84-94
   Full-Text PDF Abstract Views: 234 | Pdf Views: 66
Ch. Venkata Kumar, D. Anantaha Kumar, J. V. L. N. Seshagiri Rao
Pagination: 95-102
   Full-Text PDF Abstract Views: 135 | Pdf Views: 192
B. Anil Reddy
Pagination: 103-113
   Full-Text PDF Abstract Views: 69 | Pdf Views: 282

Review Articles

Ch. Ajay Babu, M. Prasada Rao, J. Vijaya Ratna
Pagination: 114-126
   Full-Text PDF Abstract Views: 317 | Pdf Views: 109
D. Kavitha
Pagination: 127-134
   Full-Text PDF Abstract Views: 135 | Pdf Views: 224