Volume 14, Issue 3-4, December 2014

Table of Contents

Articles

Prakriti Verma, Rajnikant Kumar, Nishat Arfin

DOI: 10.18311/jeoh/2014/1653, Pagination: 109-120
   Full-Text PDF Abstract Views: 128 | Pdf Views: 61
Imtiaz Ahmed, Amir Maqbool

DOI: 10.18311/jeoh/2014/1654, Pagination: 121-126
   Full-Text PDF Abstract Views: 126 | Pdf Views: 275
Debajit Sarma, Vimal Kohli, Sarika Singh Kushwaha, Jyoti Pandey, S. K. Mallik, Neetu Shahi, Partha Das, S. K. Srivastava, Vineeta Joshi, M. S. Akhtar

DOI: 10.18311/jeoh/2014/1655, Pagination: 127-132
   Full-Text PDF Abstract Views: 97 | Pdf Views: 60
N. Shahi, J. Pandey, S. K. Mallik, D. Sarma, P. Das

DOI: 10.18311/jeoh/2014/1656, Pagination: 133-138
   Full-Text PDF Abstract Views: 160 | Pdf Views: 166
Pramod Kumar Tandon, Manjul Misra

DOI: 10.18311/jeoh/2014/1657, Pagination: 139-148
   Full-Text PDF Abstract Views: 127 | Pdf Views: 104
Ekta Jaiswal, Shweta Sharma, Vitthal Mohite, Aparna Deshmukh

DOI: 10.18311/jeoh/2014/1658, Pagination: 149-158
   Full-Text PDF Abstract Views: 102 | Pdf Views: 232
A. Nath, Priyanka, J. K. Singh, Shalini Singh, Preety Jain, Mohita Sardhana, Akhilesh Kumar, Satish Kumar Ranjan, Manish Kumar Singh

DOI: 10.18311/jeoh/2014/1659, Pagination: 159-164
   Full-Text PDF Abstract Views: 100 | Pdf Views: 122
Shashank Singh, R. S. Chauhan

DOI: 10.18311/jeoh/2014/1660, Pagination: 165-170
   Full-Text PDF Abstract Views: 162 | Pdf Views: 160
V. M. Lagade, D. V. Muley

DOI: 10.18311/jeoh/2014/1661, Pagination: 171-178
   Full-Text PDF Abstract Views: 109 | Pdf Views: 239
B. Zutshi, N. Noor, G. Sreekala

DOI: 10.18311/jeoh/2014/1662, Pagination: 179-188
   Full-Text PDF Abstract Views: 110 | Pdf Views: 204
Gunjan Sharma, Jamshed Zaidi, Amit Pal

DOI: 10.18311/jeoh/2014/1663, Pagination: 189-196
   Full-Text PDF Abstract Views: 105 | Pdf Views: 195
Pramod Kumar Tandon, Induja Tripathi, Kumkum Mishra

DOI: 10.18311/jeoh/2014/1664, Pagination: 197-200
   Full-Text PDF Abstract Views: 99 | Pdf Views: 129