Dinesh, D., Imran, K., Vijayaraghavalu, S., Saifulla Khan, M. and Nikesh, V. V. (2023) “/i>”;, Journal of Natural Remedies, 23(1), pp. 275–281. doi: 10.18311/jnr/2023/32242.